Od 1 lutego 2014 uległ zmianie cennik Poczty Polskiej S.A.
Opłata pocztowa za traktowanie przesyłki jako poleconej wynosi  2,90 zł

zatem od 1 lutego 2014 koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej wynoszą:  11,60 zł

odsetek nie nalicza się do kwoty:  8,70 zł

umorzenie z urzędu zaległości podatkowej (5x koszty upomnienia)   58 zł

zwrot nadpłaty podatku w kasie do kwoty (zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań bez wniosku) 11,60 zł

Copyright Marcin Adamek 2011 - 2015